Ondersteuning algemeen

Het Oorlogsgraven Comité Sittard is een burgerinitiatief dat met name al vele jaren loyaal en ruimhartig wordt ondersteund door een aantal burgers uit de stad Sittard en haar omgeving. Vooral zij die zelf de verschrikkingen van de oorlog hebben meegemaakt, waren altijd bereid om het comité een bijdrage te geven ter bestrijding van de kosten van haar activiteiten.

Met de toename van het inzicht dat ook het algemeen belang met deze herdenking en andere activiteiten sterk wordt gediend, is ook de Gemeente Sittard-Geleen een trouwe financiële partner geworden. Naast de ambtelijke belangstelling en het jaarlijkse  bezoek van de opeenvolgende burgemeesters, de een nog meer betrokken dan de ander, zorgt de Gemeente voor een gewisse financiële uitgangsbasis.

Gelukkig zijn er ook nog enkele andere, particuliere fondsen, die op bepaalde schaal bijdragen aan het jaarlijkse budget van de Stichting.

Daarnaast zijn giften van particulieren, ondernemers en bedrijven zeer welkom. Zonder deze was het voor het Stichtingsbestuur niet mogelijk een waardige herdenking en ook andere nuttige activiteiten te organiseren. Want het Stichtingsbestuur heeft altijd plannen en activiteiten, met name op educatief gebied.

Het Stichtingsbestuur bestaat overigens uitsluitend uit pro deo werkende vrijwilligers en kan jaarlijks de bestuurlijke kosten tot een minimum beperken, zodat vrijwel de gehele inkomsten worden besteed aan inhoudelijke zaken.

De Stichting is inmiddels door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, kort gezegd: een ANBI.

P6054797Daardoor is een schenking of een making aan de Stichting volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Stichting is dus een officieel erkend Goed Doel.

Daarnaast kunt u een donatie aan de Stichting in mindering brengen op het belastbaar bedrag voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. De wetgever opent daartoe enkele mogelijkheden, onder andere in de vorm van een periodieke gift.

In geval van interesse informeer hieromtrent nader bij ons, of uw fiscaal deskundige.

Wanneer u concreet de wens heeft een donatie of gift te verrichten, wanneer u een formele schenking of een making in een testament voornemens bent, neem dan contact op met ons. Wij kunnen u daarbij begeleiden.

Het zou mooi zijn als uw gift aan u netto minder kost dan hij aan ons bruto oplevert !

Hoewel wij niet werken met sponsoren in de zin van het contractueel afspreken van een tegenprestatie, vermelden wij ruimhartige begunstigers wel eventueel op onze website en krijgen zij bij officiële gelegenheden een bijzondere behandeling.

Zo is er na afloop van de herdenkingsplechtigheden altijd een besloten matineuze slotbijeenkomst met alle hoogwaardigheidsbekleders.

Het Stichtingsbestuur wil altijd attent zijn jegens haar begunstigers, waarbij de persoonlijke behoeften en wensen van de desbetreffende begunstiger leidend zijn.

Uiteraard is er tevens sprake van substantiële ondersteuning in natura, zoals in muzikaal maar zeker ook in religieus opzicht.

Ook de Britse strijdkrachten nemen bepaalde zaken materieel en financieel voor hun rekening.

Naast de financiële ondersteuning wordt het Stichtingsbestuur op vrijwillige basis bijgestaan door een aantal betrokken personen, zonder wier hulp een en ander ook nooit realiseerbaar zou zijn. Hulde en dank!

Ieder op zijn manier draagt zodoende bij aan een maatschappelijk noodzakelijk initiatief.

Zou u dat ook niet eens willen overwegen ?

Helaas moeten wij hier ook een waarschuwing plaatsen. In het verleden is ons gebleken van andere initiatiefnemers, die geld vragen ten behoeve van herdenkingsactiviteiten doch dit alleen besteden voor het bestrijden van hun eigen kosten in het kader van hun hobby. Alleen bij ons bent u verzekerd dat uw bijdrage ten behoeve van de officiële herdenking komt.

Mocht u overigens belangstelling hebben in artikelen, die verband houden met Remembrance Day, dan kunnen wij u van informatie voorzien.

VEEL DANK

Wij danken op deze plaats de volgende personen en instellingen voor hun ondersteuning:

  • De Gemeente Sittard-Geleen, www.sittard-geleen.nl,  facilitair en financieel ondersteunend
  • Provincie Limburg, http://www.limburg.nl, financieel ondersteunend
  • De Weldadige Stichting Jan De Limpens, gevestigd te Oirsbeek, financieel ondersteunend
  • Ermeco, www.ermeco.nl webdesign – internet services – narrowcasting, gevestigd te Sittard, facilitair ondersteunend
  • de Rabobank Westelijke Mijnstreek, www.rabobank.nl/wm al jaren ruimhartig financieel ondersteunend

Een aantal begunstigers wensen niet in de openbaarheid te worden vermeld. Ook hen zijn wij veel dank verschuldigd !

BANK

Uw donaties en giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL98 RABO 0105 0883 82 bij de Rabobank, ten name van Stichting Oorlogsgravencomité Sittard.