ANBI-gegevens

In verband met de regelgeving, die per 1 januari 2014 van kracht is geworden, worden alhier de op grond daarvan vereiste gegevens weergegeven. Concreet zijn te vermelden: naam, fiscaal nummer, contactgegevens, doelstelling, actueel beleidsplan, bestuur en beloningsbeleid, actueel activiteitenverslag, (samenvatting van) balans en staten van baten en lasten met toelichting.

De naam van de stichting is Stichting Oorlogsgravencomité Sittard (SOCS), ook bekend als de klaproosstichting of het klaprooscomité. Het anbi-nummer van de stichting is: 816277151. De stichting is geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 14059391. Het correspondentieadres van de stichting is Christian Kisselsstraat 3, 6131 BV Sittard, telefoon secretaris: 046-4587140.

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als volgt:

  • het herdenken van de in de Tweede Wereldoorlog in Sittard en omgeving omgekomen met name Britse militairen;
  • het leggen en onderhouden van contact met en de ontvangst van hun directe nabestaanden en verdere afstammelingen;
  • en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van het verrichten van publicaties, het verzorgen van educatie en het geven van informatie, in welke vorm en via welke media dan ook. Daarbij is de meer algemene doelstelling van de stichting de bewustwording van de waarde voor een samenleving van recht, vrijheid, vrede, veiligheid en democratie.

Het actueel beleidsplan is:

Naast de gebruikelijke jaarlijkse herdenkingsactiviteiten streeft de stichting ernaar middels presentaties op scholen en andere activiteiten de jongere generaties te attenderen op het oorlogsverleden en de offers, die gebracht zijn voor recht, vrijheid, vrede, veiligheid en democratie. Het bestuur ontvangt in zijn geheel geen beloning voor haar werkzaamheden. Een deel van haar kosten wordt vergoed, mits duidelijk stichtingswerk gerelateerd en gefiatteerd door het gehele bestuur.

Actueel activiteitenverslag:

  • De stichting organiseert de jaarlijkse activiteiten op Remembrance Day (tweede zondag in november) in Sittard en omgeving.
  • De stichting maakt het mogelijk voor nabestaanden, gerelateerd aan in Sittard begraven Britse militairen, om die activiteiten bij te wonen.
  • De stichting neemt deel aan andere herdenkingsactiviteiten in Sittard.
  • De stichting organiseert bijkomende activiteiten zoals het uitgeven van een boek, het informeren van publiek middels diverse media en het verzorgen van presentaties op scholen.
  • De stichting regelt de daarvoor benodigde faciliteiten casu quo brengt de voor een en ander benodigde middelen bijeen.

Samenvatting van balans en baten en lasten met toelichting:

Financiële rapportage 2017

Het positieve resultaat over 2017 ter hoogte van € 410,00 gaat ten gunste van de spaarrekening en is opgenomen in de begroting van 2018. Dit resultaat is o.a. behaald omdat er door omstandigheden geen gasten aanwezig waren tijdens het Klaproosweekend.